Lekcja 173 (w teatrze)

Wyrażenia z tej lekcji

Do you like going to a theater?
Czy lubisz chodzić do teatru?
When was the last time you were in a theater?
Kiedy ostatnio byłaś w teatrze?
buy tickets in advance / buy tickets beforehand
kupić bilety z wyprzedzeniem
print the tickets
drukować bilety
have a digital ticket with you
miej cyfrowy bilet ze sobą
show the ticket at the door
pokazać bilet przy drzwiach
box office
kasa biletowa
box-office hit
hit kasowy
get tickets at the box office
kupić bilety w kasie
collect the tickets from the box office
odebrać bilety w kasie
TKTS at Leicester Square
TKTS na placu Leicester Square
half-price tickets
bilety za pół ceny
West End
dzielnica teatralna w Londynie
Broadway
dzielnica teatralna w Nowym Yorku
Have you got any seats for tonight’s performance?
Czy są miejsca na dzisiejszy występ?
play
sztuka (dramat, komedia, itp.)
show
przedstawienie, występ
opening night performance
noc otwarcia, pierwsze przedstawienie
matinee
popołudniowe przedstawienie
evening show
występ wieczorny
announcements before the play
ogłoszenia przed przedstawieniem
Please, take your seats.
Proszę zająć miejsca.
Ladies and Gentleman, the show will begin in 5 minutes.
Panie i Panowie, przedstawienie rozpocznie się za 5 minut.
show tickets to the usher
pokazać bilety bileterowi
go into the auditorium
wejść na widownię
rows are in letters and seats are in numbers
rzędy są oznaczone literami, a siedzenia są ponumerowane
unnumbered seats
nieponumerowane siedzenia
fringe theater
teatr awangardowy, alternatywny
stage
scena
take the stage
wejść na scenę
orchestra pit
orkiestron
pit
parter w teatrze
sit in the stalls (UK)
siedzieć w pierwszych miejscach w teatrze
dress circle (UK), first balcony (US)
pierwszy balkon
upper circle (UK)
drugi balkon
reserve a box
zarezerwować lożę
interval
antrakt
curtain rises
kurtyna podnosi się
curtain call
wywołanie aktorów przed kurtynę
the cast take a bow after the play ends
obsada kłania się po skończonej sztuce
get a standing ovation
dostać owacje na stojąco
encore
bis
Poprzedni
Następny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

© 2021 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak