Lekcja 111 (rozmowa o pracę - pytania behawioralne)

Wyrażenia z tej lekcji

What did you like most about your last position?
Co najbardziej Ci się podobało na twoim poprzednim stanowisku?
What did you like least about your last position?
Co Ci się najmniej podobało na twoim poprzednim stanowisku?
short deadlines, tight deadlines
krótkie terminy
STAR method
metoda STAR
s stands for situation
s jest skrótem od sytuacji
situation
sytuacja
task
zadanie
action
akcja, działanie
result
rezultat, efekt
carry out a task
zrealizować zadanie
Can you tell me about a situation when...
Czy możesz mi powiedzieć o sytuacji, gdy...
Can you describe a situation when...
Czy możesz opisać sytuację, gdy...
overcome a problem, challenge
przezwyciężyć problem, wyzwanie
Can you tell me about a difficult work situation and how you overcame it?
Czy możesz mi opowiedzieć o trudnej sytuacji w pracy i jak ją przezwyciężyłeś?
Can you tell me about a stressful work situation and how you overcame it?
Czy możesz mi opowiedzieć o stresującej sytuacji w pracy i jak ją przezwyciężyłeś?
you had a short deadlie
miałeś krótki termin
you had a difficult problem to solve
miałeś trudny problem do rozwiązania
solve a problem
rozwiązywać problem
overcome a conflict at work
przezwyciężyć konflikt w pracy
you made a mistake
popełniłeś błąd
you learned a new skill
nauczyłeś się nowej umiejętności
work extra hours
pracować nadgodziny
finish on time
ukończyć (coś) na czas
obstacle
przeszkoda

© 2020 All rights Reserved. Design by Szymon Marciniak